Tallbackens förskola AB

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, Lpfö 18. I praktiken innebär det att vi har en väl planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering.

Profilen på denna förskola är Reggio Emilia:
Läs mer under "Reggio Emilia filosofin"

Tallbackens verksamhet bygger på barns inflytande då vi arbetar efter Reggio Emilia filosofin och de didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför?
Vi arbetar projektinriktat på förskolan vilket gör att de olika målen i verksamhetsplanen går in i varandra och tillsammans bildar en helhet. Då verksamheten bygger på barnens inflytande ser verksamheten på avdelningarna olika ut men med gemensamt fokus och mål.

Vårt förhållningssätt grundas i synen av att barn lär sig hela tiden och beroendet HUR barnet blir bemött utvecklar den nyfikenhet och lust att lära sig nya saker samt TILLIT till den egna förmågan att komma fram till problemlösningar. Ett barn som ska utveckla sin förståelse för något måste själv få utforska och undersöka företeelsen för att kunna sätta upplevelsen i ett sammanhang.

Förskolans Mål & Vision
Skapandet är en viktig och central del av verksamheten på Tallbackens förskola. Vi vill väcka förundran och nyfikenhet hos barnen. Hur erbjuder vi material som inte är förutbestämt för barn, och hur utmanar vi barnen? Genom att ta tillvara på ”skräp” (återvunnet material) och naturens resurser vill vi väcka barnens kreativitet och på så sätt utmana dem i deras skapande samtidigt som vi sparar jordens resurser. Materialet ska i så stor utsträckning som möjligt finnas tillgängligt och väl synligt för barnen för att de själva ska kunna ta initiativ till skapande. Genom att ta tillvara på barnens idéer och intressen vill vi att barnen ska känna glädje, gemenskap och meningsfullhet i sitt skapande.

LÄROPLANS MÅL:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” lpfö 18.

Miljön som tredje pedagog:

atelje-1.PNG

Vårt mål är att skapa en inspirerande och stimulerande miljö genom att erbjuda rum som utmanar och uppmuntrar till utforskande och kunskapsskapande på förskolan. Miljön ska vara ett forum för möten, kommunikation, lek, utforskande och lärande. Den ska vara föränderlig och hela tiden anpassas efter barnens behov och intressen. På så sätt vill vi använda oss av miljön som en tredje pedagog.

När det gäller barns utveckling/lärande så är det livslångt. Barns lärande då det gäller förskolan skall främst handla om att de får möjlighet att utveckla en bred och social kompetens, en kommunikativ kompetens, förståelse för olika innehåll av fenomen, samt glädje, en lust och tillit till att lära. Att som pedagog ska jag genom beröm och uppmuntran stärka barnets självkänsla och självförtroende. ”Hjälpa mig så att jag kan själv”.

Det är viktigt att som pedagog utgå utifrån verksamhetsplanen som vi har i förskolan, men också barnets tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar som den har med sig sen tidigare. Utifrån detta kan vi bestämma oss för hur vi skall arbeta med det innehåll som vi pedagoger vill att barnet skall utveckla en förståelse kring. Varje barn har sin unika förutsättning, och i förskolan skall varje barn ges möjlighet att ta tillvara och utveckla sina förmågor tillsammans med barn och vuxna.

Vårt synsätt på vår arbetsplats är att vi ser hela förskolan som vår och barnens gemensamma arbetsplats, vi samarbetar och omgrupperar oss utifrån verksamheten och barnens behov.

Vi är förankrade i vårt uppdrag, vi är aktiva och närvarande och medforskande pedagoger som har en gemensam kunskaps och barnsyn vilket innebär att barnet är kompetent. Vi som pedagoger ger barnet inflytande och delaktighet i verksamheten.

atelje-2.PNG

Arbetsmiljön är viktig för oss och vår ambition är att alla ska känna en hög trivsel. Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans, känna delaktighet och gemenskap.

Vi ansvarar för att barnen får en stimulerande lek- och lärandemiljö på förskolan, bland annat genom våra pedagogiska rum.

Vi erbjuder två utvecklingssamtal per år, och bjuder in till minst ett föräldramöte. Under året dokumenterar vi barnens arbete via Tyra.

Hjälpinsatser
För att möta våra barns behov och få vägledning i frågor som rör stödjande insatser, har vi en specialpedagog att tillgå vid behov.

Vi samarbetar med BVC-sköterskor, Habilitering och med det Centrala barn och elev hälsan. Vid dessa kontakter samverkar förskolan med vårdnadshavare.

Tallbackens Förskola arbetar utifrån följande:

Arbetet med måluppfyllelsen sker genom de riktlinjer som läroplanen för förskolan samt de riktlinjerna som Stenungsunds kommun ger oss.

Tallbackens Förskola är en fristående förskola som bedrivs i privat regi och ska enligt skollagen arbeta utifrån läroplanen för förskolan.

IMG_2420.JPG