Tallbackens förskola AB

Vad är Reggio Emilia

Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men det är också födelseplatsen för den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Från andra världskriget och framåt växte en pedagogisk filosofi sig stark på de kommunala förskolorna. Man brukar säga att Reggio Emilia-pedagogiken uppstod som en motståndsrörelse mot det fascistiska klimatet efter andra världskriget.

I spetsen stod Loris Malaguzzi, under många år chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Han har skrivit den berömda dikten "Ett barn har hundra språk". Dikten som finns översatt uttrycker de grundläggande tankarna i den pedagogiska filosofin. Man arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi, och med många olika uttryck samtidigt. Det bör inte vara pedagogen som har svaren, utan barnen uppmuntras att tillsammans upptäcka och ställa sina egna hypoteser. 

Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Alltså ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet, i mötet med andra; en filosofi med humanistisk grund. Det är viktigt att vi alla delar samma värdegrund. Vi arbetar mycket med att fördjupa oss i detta, och vår lokala verksamhetsplan är ett viktigt dokument som ska genomsyra allt vi gör.

Förskolan ska verka för vänskap, solidaritet, kamratskap och lojalitet. Alla ska ha rätt att i samspel med andra få vara och utveckla sitt bästa jag på förskolan.
Lärandet ska vara lustfyllt, men också meningsfullt. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation. Det synliggör verksamheten både för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Dokumentation är inget nytt i förskolan; men att koppla dokumentationen till reflektion och vidare till de teorier som ligger bakom det är pedagogisk dokumentation

Reflektion måste förstås tillsammans, därför har vi olika tvärgrupper som diskuterar och fördjupar detta.

Vi anser att miljön ska vara välkomnande, inspirerande, utmanande, estetisk, tydlig och flexibel. Vi påverkar rummen, och rummen påverkar oss. Miljön ska underlätta och skapa goda förutsättningar för barnen att vara självständiga, bli utmanade och ta egna initiativ. Organisationen förutsätter delaktighet mellan alla barn, pedagoger, vårdnadshavare och miljön; allt hänger ihop.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra våra styrdokument levande och vara ett verktyg för verksamheten. Vi kommer därför arbeta fram ”Det pedagogiska året” även för Ullstorps förskola, som gör att alla våra återkommande aktiviteter så som personalmöten, utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, projektarbeten m.m. är planerade årsvis.
Detta gör att vi kan lägga fokus på verksamheten, och ha god framförhållning.

Delaktighet är ett nyckelord. Information är ett första steg till delaktighet; vi arbetar mycket att få både barn, pedagoger och vårdnadshavare delaktiga i utformandet av vår verksamhet genom bland annat Tyra, föräldraråd , mm.

Vårt mål är att alla som slutar hos oss ska kunna starta, genomför och avsluta ett projekt själva.

Vår vision är att alla får bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter kan värdesättas; förskolan som en demokratisk mötesplats.

Hur kan tänder se ut?

IMG_5669.PNG Vi lägger fram bilder på olika tänder och även några riktiga älgtänder. Barnen räknar tänder och jämför sina egna ler-tänder med bilderna. Barnen bygger upp sina tänder på olika sätt och vi uppmärksammar barnen på hur olika man kan göra.

Följ oss gärna på Facebook; Tallbackens förskola