Tallbackens förskola AB

Om Verksamheten

Välkomna till Ullstorps Förskola

Ullstorps förskola ligger i Kungälvs kommun med nära anslutning till skog och natur. Förskolan kommer att starta i ny regi den 6 augusti 2018 med en ny inriktning. Vi kommer att arbeta utifrån Reggio Emilia filosofin men också använda oss av naturen som en del i den dagliga verksamheten.

Vi kommer sträva efter att även Ullstorps förskola skall bli Grön Flagg så snart som möjligt då vi tycker det är viktigt att barnen lär sig värna om vår natur.

Vi använder i så stor utsträckning vi kan KRAV märkta produkter.

Förskolan följer samma taxa som kommunens förskolor.

Vi jobbar utifrån Skollagen och förskolans Läroplan 98/16.

Verksamheten

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan, lpfö 98/16. I praktiken innebär det att vi har en väl planerad verksamhet med pedagogiskt innehåll och rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Profilen på Ullstorps förskola är Reggio Emilia:

Vår verksamhet bygger på barns inflytande då vi arbetar efter Reggio Emilia filosofin och de didaktiska frågeställningarna hur, vad och varför?
Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia är också ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi – som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning – vilken har utvecklats i Reggio Emilias kommunala förskolor under femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Något som nu sprider sig över världen.
Vi arbetar projektinriktat på förskolan vilket gör att de olika målen i verksamhetsplanen går in i varandra och tillsammans bildar en helhet. Då verksamheten bygger på barnens inflytande ser verksamheten på avdelningarna olika ut men med gemensamt fokus och mål.

Vårt förhållningssätt grundas i synen av att barn lär sig hela tiden och beroendet HUR barnet blir bemött utvecklar den nyfikenhet och lust att lära sig nya saker samt TILLIT till den egna förmågan att komma fram till problemlösningar. Ett barn som ska utveckla sin förståelse för något måste själv få utforska och undersöka företeelsen för att kunna sätta upplevelsen i ett sammanhang.

Reggio Emilas pedgogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett värde.

Senast uppdaterad 181115