Tallbackens förskola AB

Olika planer enligt Skollagen

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling
Våra barn har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag. Syftet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller kränkningar mellan barn såväl som mellan personal och barn.

Här kan ni kan ta del av Tallbackens likabehandlingsplan.

Pedagogisk dokumentation

Ett bra sätt att följa barns utveckling och lärande är genom att dokumentera vår verksamhet. På så sätt kan vi få syn på vart vi befinner oss och vilken väg vi behöver ta för att följa barnen.

Vi samlar in dokumentationen på olika sätt, se nedan:
Pluttra - dokumentationsverktyg för förskolan
Systematisk dokumentation - pedagogen
Intervjuer
Enkäter
Observationer
Kartläggning av våra miljöer
IPad (bilder och film)

Vad menas med systematiskt kvalitetsarbete?
Att vi kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till läroplansmålen och utifrån det utveckla innehållet och öka lärandet hos varje individ.

Pedagogerna har en central roll då det är viktigt att kunna se och dokumentera varje individs unika väg till lärandet. Vad ska vår verksamhet erbjuda barngruppen och varje enskilt barn?

Långsiktig utveckling
Den synliggör för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Alla är delaktiga i arbetet liten som stor.

Syftet med kvalitetsarbetet?
Att vi når målen i Läroplanen och följer Skollagen för att utbildningen ska uppfyllas. Syftet är även att vi ska skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister.

Tallbacken håller föreläsningar om hur förskolor på ett lätt sätt kan dokumentera och följa upp, både som pedagog men också tillsammans med barnen. Kursmaterial ingår i föreläsningen. För mer information ringer ni till Jessica Falk Petersson, förskolechef på förskolan. (se mer under kontakt)

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen innefattar våra olika mål för verksamheten under kommande år. Dessa målen är kopplade till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10):

GR-enkät för 2017

Rapport GR

GR rapport Stenungsund

GR enkät Tallbackens förskola

Senast uppdaterad 180307