Tallbackens förskola AB

Förskolan & dess inriktning

Om förskolan

IMG_2420.JPG

Tallbackens förskola består av 4 avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Läroplanen har inspiration från Reggio Emilia pedagogiken, vilket innebär att vi i vårt arbete utgår från barnet.

Varje barn är unikt och vi respekterar barns tänkande. Vi vill göra barnet synligt och få det att växa. Det gör vi genom att lyssna på barnet, ge barnet uppgifter det klarar, ge uppmuntran och stöd i lärandet, samt göra barnet medveten om sitt eget lärande genom dokumentation.

Det är viktigt med en stimulerande miljö och inspirerande lekmaterial i barnhöjd.

IMG_1193.JPG

Våra läromiljöer

Fysiskt perspektiv i lärmiljön:

Vi strävar efter att hela tiden ha en miljö som känns trygg för barnen. Vi vill också att miljön ska inspirera barnen till att erövra nya kunskaper. Vi möblerar medvetet för att skapa nya mötesplatser som ska ge barnen möjlighet att lära tillsammans med och av varandra. Vi visar vårt material för varje barn. I den mån det är möjligt har vi material framme så att barnen själva kan välja aktivitet utan att vara styrda av vad som är framtaget just idag. Att själva göra val tidigt i livet är viktigt och vi vill ge barnen känslan av att kunna påverka sin situation på förskolan.

Vi dokumenterar mycket av det barnen gör under sin tid hos oss. På 1-2 års avdelningen sätter vi dessa dokumentationer i höjd med barnen. Vi tror att detta hjälper barnen att reflektera över vad de gjort. Utifrån observation och dokumentation av barns lek ser vi vad vi ska ändra i miljön för att utmana barnens lek och lärande vidare. Som exempel kan ett rum vara för litet för den aktuella leken. Då ändrar vi tillsammans med barnen plats på material och interiörer. En annan gång ser vi att ett visst rum eller material ej används - då gör vi en förändring. När vi ändrar miljön tar vi med barnens idéer. Vid inköp av nytt material satsar vi på gedigna och hållbara material.

DSC_2114.JPG

Omvärldsperspektiv i lärmiljön:

I takt med stigande ålder vidgas barnens värld och vi använder vår närmiljö allt med. Vi låter de riktigt små barnen först bli trygga inne och ute på vår gård. Vi har skogen i vår direkta närmiljö och låter barnen möta naturen stegvis, från korta skogspromenader till hela utedagar. Naturvistelsen stimulerar barnens lek, motoriska utveckling och hälsa.

Alla våra besök i vår närmiljö görs utifrån ett pedagogiskt syfte. Exempelvis besöker vi olika platser i skogen med de äldsta barnen, för att upptäcka vår närmiljö. Vår syn är att alla barn ska ges möjlighet att prova nya saker och uppleva glädjen i detta. Vi ser också en motorisk utmaning i detta.
Vi har även ett bra samarbete med skolan när övergången dit blir aktuell. Vi vill känna att vi lämnar över på ett tryggt sätt både för barnen och föräldrarna. Därför bygger vi upp en kontakt med de pedagoger som tar vid.

Socialt perspektiv i lärmiljön:

Alla våra pedagoger har kunskap om gruppers utveckling. De vuxna ansvarar för klimat och sampel såväl i arbetslag som i barngrupp. Vi eftersträvar ett lyssnande och lyhört klimat med tydliga pedagogiska ramar. Olikheter ses som en tillgång och vi ser det som central pedagogisk uppgift att ta tillvara mångfalden i barngruppen. Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt där pedagogerna leker in barnen i gruppen. Samtal om känslor och konflikter skapar förutsättning för utveckling och lärande. Ett gott samspel mellan föräldrar och pedagoger skapar förutsättning för trygga barn.

DSC_2116.JPG

IT perspektiv i lärmiljön:

Vad tänker getingen på när den sitter på blomman?
Vi utforskar tillsammans med våra barn och använder oss av Ipad. Vuxna och barn utnyttjar tillsammans internet som kunskapskälla i sökandet av svar på barnens frågor. Vi arbetar för att få våra barn producenter och inte konsumenter vad gäller våra digitala verktyg.

När vi dokumenterar barnens lärande använder vi oss av Ipad och programmet "Pluttra". Vi kommunicerar med våra föräldrar vi Pluttra. Här kan föräldrarna gå in och titta på dom ögonblick som vi fångat och som pedagogerna knyter till läroplanen. Vi kan skicka viktiga meddelanden vi Pluttra där föräldrarna snabbt får meddelandet via mobilen eller data. Reflektion från föräldrarna har varit att dom lättare kan prata om de aktiviteter och upplevelser som barnet haft på förskolan, vilket gör det lättare för barnet att återberätta vad som hänt.

Alla avdelningar har projektorer på avdelningarna där vi kan reflektera kring det vi gjort i verksamheten tillsammans med barnen. Vi kan utforska olika fenomen i grupp via projektorn, men även skapande av sagor, egna filmer mm.

Senast uppdaterad 180123